16 Views
1
b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có Helloệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.b) Văn bản thỏa thuận của các b&eci
What is Lalbug.com?

Lalbug.com is an Online Shopping for Fashion, Jewelry, Bags, Shoes, Beauty, Home & Garden

Most Viewed Stories
Statistics